POLITYKA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy Państwa o sposobie i celu, w jakim przetwarzamy Państwa dane osobowe, a także o przysługujących Państwu prawach związanych z ochroną danych.

Kto jest odpowiedzialny za przetwarzanie danych i z kim można się skontaktować?

Administratorem Państwa Danych Osobowych jest: A&J Partners Sp. z.o.o., adres siedziby: ul. Dworcowa 25, kod pocztowy: 41-902 Bytom, NIP: 6263014209, REGON: 243470795.

A&J Partners Sp. z.o.o. powołało Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można skontaktować się pisemnie kierując korespondencję na adres A&J Partners Sp. z o.o., ul. Dworcowa 25, 41-902 Bytom oraz e-mailowo pod adresem iod@ajpartners.pl.

Jaki jest cel przetwarzania danych?

Dane osobowe przekazane w przetwarzanie Administratorowi Danych są przetwarzane w celu: zatrudnienie, kontakt telefoniczny lub e-mailowy dot. m.in. bieżących formalności, ofert pracy, weryfikacja poziomu znajomości języka niemieckiego, prowadzenie rejestru pracowników i zleceniobiorców, akt pracowniczych i ewidencji czasu ich pracy, zgłoszenie pracowników, zleceniobiorców i członków ich rodzin do ZUS, aktualizacja zgłoszeń i przekazywanie danych o zwolnieniach, prowadzenie rozliczeń, wypłata wynagrodzeń naliczanie obciążeń oraz naliczanie składek do ZUS, archiwizacja, wysyłania rozliczeń, przekazywanie wiadomości marketingowych.

Dane będą również przetwarzane, jeśli zajdzie taka potrzeba, do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Grupę A&J Partners[1].

Komu możemy przekazywać dane osobowe?

Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą organy uprawnione na mocy przepisów prawa (ZUS, Urząd Skarbowy, Towarzystwa Ubezpieczeniowe(dotyczy tylko osób korzystających z ubezpieczenia), Sądy, Policja, Prokuratura, Komornicy, Organy Nadzorcze itp.) lub inne podmioty współpracujące z Administratorem;

Czy Państwa dane zostaną przekazane do państwa trzeciego (poza Unię Europejską)?

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;

Jak długo będą przetwarzane (przechowywane) dane osobowe?

W przypadku zawarcia umowy Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wskazany na podstawie przepisów prawa czyli: 50 lat [art. 51u ust. 1 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018 r., poz. 217 t.j.), 50 lat [art. 125a ust. 4  ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U.z 2017 r., poz.1383)].

W zakresie przetwarzania realizowanego w oparciu o zgodę dane będą przechowywane do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów Administratora stanowiących podstawę tego przetwarzania, maksymalnie do momentu zgłoszenia przez Panią/Pana żądania usunięcia danych.

Jakie prawa przysługują Państwu, aby dane były odpowiednio chronione?

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody);

Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie osób fizycznych;

Czy mają Państwo obowiązek dostarczyć nam dane?

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem zawarcia umowy o pracę lub/i umów cywilnoprawnych jak i wymogiem ustawowym. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania. Podstawy prawne:

  • Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r., poz. 108 t.j.) – w szczeg. art. 22 z ind. 1 w związku z art. 94 pkt 9a i 9b,
  • Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. z 2017 r., poz. 1778 t.j.) – art. 1, 6 oraz 6a
  • Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 108 t.j.) Dział III – Wynagrodzenia; ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych  (Dz.U. z 2017 r., poz. 1778 t.j.) – art. 1, 6 oraz 6a;

Czy Państwa dane są automatycznie profilowane?

Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

 

Administrator Danych jak i Podmiot Przetwarzający (Procesor) zobowiązany jest dołożyć szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą i spełnić wszystkie przesłanki wymogów ustawy o ochronie danych osobowych, jak i Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie osób fizycznych dotyczących racjonalnych zabezpieczeń systemów informatycznych.

 

 

 

 

 

 

 

 

[1] Grupa A&J Partners oznacza A&J Partners Sp. z o.o. oraz podmioty powiązane kapitałowo, osobowo lub organizacyjnie, w tym podmioty utworzone w przyszłości.